3300 Smith Street |  Houston, TX  77006 | (713) 522-9711